Ann Van Houcke, handelend onder de benaming ‘A coach’, een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Vestinglaan 36A, 2860 Sint-Katelijne-Waver en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0685 810 685, levert diensten op het gebied van individuele coaching, team coaching, workshops, trainingen, intervisies en lezingen voor zowel bedrijven als particulieren onder deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen A coach en de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken, vormen integraal deel van de algemene voorwaarden.

Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Ann Van Houcke of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van A coach. A coach is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stelt A coach een individuele offerte op met specificatie van de opdracht en de gehanteerde tarieven en prijzen. De offerte is steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. De prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

De offertes is alleen geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur die vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek daaraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte en kan expliciet of impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicatie met de opdrachtgever, zoals aanvaarding van de offerte per mail of het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is opgesteld door A coach.

Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en A coach hiertoe gezamenlijk beslissen. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

Met A coach samenwerken betekent vertrouwen op professionele expertise en ervaring. Elke opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis: omdat co-creatie een essentieel element is van elke individuele coaching, team coaching, workshop, training en intervisie, staat A coach niet in voor het succes en het welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. A coach kan, na herhaaldelijke aanmaning in dit verband, eenzijdig de overeenkomst opzeggen.

Wanneer een opdracht wordt onderverdeeld in deelopdrachten, kan voor elk een tijdskader overeengekomen worden. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. De goedkeuring van de deelopdracht zal echter worden vermoed indien de opdrachtgever niet reageert uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de volgende deelopdracht. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

A coach beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. A coach kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. A coach kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

De gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. De tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

A coach kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

A coach zal op de afgesproken termijnen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur, is hij geacht spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Alle facturen van A coach zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, onverminderd het recht van A coach haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. A coach kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door A coach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van A coach.

De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht om alle in art 18 genoemde elementen binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door A coach.

Alle door A coach gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of de overeenkomst of de latere opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever geeft A coach het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

A coach mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, hospitalisatie et cetera. A coach houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

Indien de opdracht buiten de invloed van A coach niet in uitvoering is binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

25.1 Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of andere events: annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een brief te richten aan Ann Van Houcke, A coach, Vestinglaan 36 A te 2860 Sint-Katelijne-Waver en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar ann@acoach.be Bij annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

 • 25% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van uitvoering
  -100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van uitvoering
  -100% van de standaardprijs exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink
  Vervanging van de ene deelnemer door een andere of deelnemen op een latere datum aan een dienst van dezelfde inschrijvingsprijs, kunnen ook.

25.2 In company workshops, trainingen of lezingen:

 • 50% van de prijs in geval van annulering minder dan 4 weken voor aanvang
  -100% in geval van annulering zonder bericht of binnen zeven (7) werkdagen voor aanvang.

25.3 Individuele coaching: annuleren van gereserveerde uren binnen 72 uur voor aanvang geeft aanleiding tot betalingsplicht a rato van 50% van de kosten en annulering binnen 48 uur voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

25.4 Teamcoaching:

 • 50% van de prijs in geval van annulering minder dan 4 weken voor aanvang
  -100% in geval van annulering zonder bericht of binnen zeven (7) werkdagen voor aanvang.

A coach is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen, waarbij A coach de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van de aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de A coach toekomende vergoeding.

A coach is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit de tekortkomingen. A coach is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. A coach is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

In geval van overmacht is A coach gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

A coach kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht. Dit alles is in navolging van de regels uit het Burgerlijk Wetboek en de opvattingen van het Hof van Cassatie.

A coach en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, ten allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen A coach en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan.

A coach kan haar rechten en plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een daartoe ingeschakelde en gekwalificeerde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding.

Credits:

Icons: www.flaticon.com
Stock photos: www.freepik.com