Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als
onze verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
A coach verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

A coach verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken volgende

mogelijke persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-
mailadres, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via ann@acoach.be.

Verwerkingsdoeleinden

A coach verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om met u te communiceren
via mail (om u te informeren over onze diensten, om een nieuwsbrief te bezorgen of
een toegangscode, een toegangsvoucher of praktische informatie voor events), om
uw orders administratief te beheren, om uw bestelling te verwerken, om eventuele
goederen en diensten bij u af te leveren, om de facturatie en betaling van
aangekochte goederen of diensten op te volgen. A coach verwerkt of bewaart ook
persoonsgegevens waarvoor wij wettelijk verplicht zouden zijn, bijvoorbeeld in het
kader van onze belastingsaangifte.

Rechtsgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b)
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te
voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel
6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming
terug in te trekken.

Overmaken aan derden


A coach verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst opdat zij de nodige technische en
organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode


Uw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard
gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen
(onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid
van persoonsgegevens en klacht

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking
ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende
persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis
van die bepalingen.
Bovendien hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en
de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om hetzij zelf de
instellingen van uw klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden
naar het volgende e-mailadres: ann@acoach.be In geval van email: om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy.
U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –
commission@privacycommission.be).

Vragen en feedback


A coach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u meent dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als u verdere vragen hebt over deze
privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen:

A coach
Maatschappelijk zetel: Vestinglaan 36A, 2860 Sint-Katelijne-Waver
E-mail: ann@acoach.be
Tel: +32 474 99 08 56
Ondernemingsnummer: BTW BE0685 810 685